XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP - registrace a shlédnutí programu k dispozici do 31.12.2020, 17.09.2020 - 19.09.2020, on-line - do 31.12.2020

 
Hlavní informace

Vzhledem k nejisté epidemiologické situaci v souvislosti s epidemií COVID-19 byl organizační výbor sjezdu v součinnosti s výborem ČOS nucen letošní sjezd ČOS kontaktní formou zrušit a navrhnout distanční formu, která se stále více uplatňuje u nás i v zahraničí při organizaci obdobných akcí. Rádi bychom vám oznámili, že se letošní sjezd ČOS bude konat "hybridní" on-line formou.

 

Ideálně se všichni přednášející sejdou v termínu kongresu a v čase svých sekcí v nahrávacím studiu profesionální IT firmy a sekce proběhne tak, jako na sjezdu, ale bez posluchačů. Kdo by nechtěl přednášet ve studiu, může svoji přednášku předtočit a poslat přes formulář a v době svojí sekce být on-line k možným diskuzím. Předsedající bloků budou ve studiu přítomni a budou vést diskuze. Kurzy se ruší (omlouváme se), postery zůstávají.

Program on-line kongresu bude ještě v průběhu týdne organizačním výborem doladěn, bude se jen mírně lišit od toho nyní zveřejněného. Budete okamžitě o případných změnách informováni.

 

On-line sjezd proběhne ve stejném termínu jako jsme plánovali, bonusem bude možnost vše shlédnout následující tři měsíce ze záznamu.

 

Oftalmologové, kteří budou registrováni a přihlášeni v době kongresu, budou získávat kredity automaticky, kdežto v případě "on demand" se bude muset k získání kreditů vyplnit test. Kreditní systém ČLK bude zachován, přednášející budou počtem získaných kreditů zvýhodněni.

VŠICHNI PŘEDNÁŠEJÍCÍ BUDOU KONTAKTOVÁNI DNE 19. 8. 2020 informací e-mailem.

DŮLEŽITÁ DATA

20.  9. 2019        Otevření informace na webových stránkách

15.10. 2019        Otevření registrací k aktivní i pasivní účasti

14.  6. 2020        PRODLOUŽENO Uzávěrka registrace pro aktivní účast, zaslání abstraktu do sborníku

                           (přednáška, elektronický poster, kurz)

30. 6. 2020         Oznámení autorům o přijetí přednášky, e-posteru, kurzu

30. 6. 2020         Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

31. 7. 2020         Program a informace autorům o délce přednášky

 

DŮLEŽITÁ DATA - AKTUALIZACE DNE 18.8.2020 

31. 8. 2020         Termín uploadu elektronického posteru

31. 8. 2020         Zveřejnění aktualizovaného programu "hybridní" on-line formou 

 7.  9. 2020         Termín ukončení registrace on-line /úhrada převodem na bankovní účet/

 8.  9. 2020         Registrace bude nadále možná s úhradou platební kartou on-line i během konání sjezdu.

17. – 19. 9. 2020  XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP     

 

HLAVNÍ TÉMATA 

To nejlepší z videofestivalů - sympozium

Onkologická onemocnění oka a orbity - sympozium

Okuloplastická chirurgie – sympozium

 

OKRUHY PŘEDNÁŠEK

1. Katarakta

2. Refrakce a refrakční chirurgie

3. Glaukom

4. VPMD

5. Okluze a diabetická retinopatie

6. Sítnice a sítnicová chirurgie

7. Rohovka

8. Uveitidy

9. Strabismus a pedooftalmologie

10. Orbita a neurooftalmologie

11 Traumatologie

12. Plastická chirurgie

13. Kazuistiky

14. Varia

15. Posterová sekce

 

REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

ON-LINE se přihlaste prostřednictvím formuláře (viz odkaz vlevo AKTIVNÍ ÚČAST - PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI ON-LINE).

Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt, e-posterovou prezentaci.

Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Vámi registrovaný e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt, e-posterovou prezentaci.

 

Věnujte prosím správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy náležitou pozornost. Registrace je možná i bez zaslání abstraktů - možno vložit dodatečně.  

Přihlášku k aktivní účasti a abstrakt zašlete nejpozději do 14.6.2020. Současně, prosím, proveďte Vaši registraci účastníka v registračním formuláři (viz odkaz vlevo REGISTRACE- přihláška a informace – Registrace on-line)

 

UPOZORNĚNÍ!!!      Prohlášení o finančním zájmu

Po odeslání přihlášky k aktivní účasti (PŘEDNÁŠKA, KURZ, E-POSTER) bude autor vyzván k vyplnění formuláře „Prohlášení o finančním zájmu“ a výběru z níže uvedených možností:

Produkt (P): Mám finanční zájem na popisovaném zařízení, na popisovaném postupu nebo na

                     popisovaném produktu (úhrada cestovních nákladů, úhrada kongresových nákladů, atd.)

Investor (I): Mám finanční zájem ve společnosti, která produkuje nebo distribuuje popisované 

                       zařízení, popisovaný postup nebo popisovaný produkt

Konzultant (K): Obdržel(a) jsem finanční kompenzaci v průběhu předchozích tří let v pozici 

                           konsultanta (např. člen poradního výboru)

Zaměstnanec (Z): Mám finanční zájem v obchodování s popisovaným produktem (zaměstnanec

                             výrobce nebo distributora produktu)

Žádný (B): Nemám žádný finanční zájem na prezentovaném produktu, postupu nebo zařízení

 

Vyrozumění o přijetí přednášky, e-posteru, kurzu
Autoři budou o přijetí/nepřijetí přednášky, e-posteru, kurzu programovým výborem sjezdu, informováni nejpozději 30.6.2020 e-mailem.

Program a informace o délce přednášky bude k dispozici od 31.7.2020. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se sjezdu a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem sjezdu.

 

Vědecký výbor si vyhrazuje právo zařazení přednášky do programu, případné přesunutí do posterové sekce. V případě pozdního zaslání vědecký výbor negarantuje zařazení do programu.

 

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

Termín dodání nejpozději do 14.6.2020
Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podána v termínu.
O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem.
 
Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.
Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
 
POVINNÉ ÚDAJE ABSTRAKTU
- prezentující autor (příjmení, jméno)
- pracoviště
- email autora
- kategorie (lékaři/sestry)

- téma (uveďte jedno z témat programu sjezdu)
- preferovaná forma (přednáška/e-poster)
 
FORMÁT ABSTRAKTU
Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)
Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)
      Ve formátu: Příjmení J.1, Příjmení J.2, Příjmení J.3
Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)
      Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,
Text abstraktu (maximum 4000 znaků vč. mezer)
Struktura abstraktu:
      Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že   
      chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu).

 

E - POSTERY

Postery budou prezentovány v elektronické formě na interaktivních dotykových LCD obrazovkách.
E-postery budou vystaveny po celou dobu sjezdu a budou k dispozici všem účastníkům.

Účastníci si mohou samostatně procházet jednotlivé postery na elektronických tabulích.
Pro vypracování Vaší e-posterové prezentace, prosím, dodržujte pokyny pro přípravu e-posteru.

• E-posterovou prezentaci zašlete nejpozději do 31. 8. 2020 přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI.

 

Příprava E-posteru: E-postery budou prezentovány ve formátu PDF. K výrobě použijte program MS PowerPoint.  Plocha pro zobrazení e-posterů na obrazovce je 52 x 72cm (š x v). E-poster nemusí přesně odpovídat těmto rozměrům – šířka se vždy přizpůsobí velikosti plochy (nicméně při výrobě doporučujeme nastavit šířku dokumentu na 52 cm), délka je libovolná (poster lze rolovat - posouvat pohybem prstu na obrazovce). Doporučená minimální velikost písma při šířce dokumentu 52 cm je 18-20 bodů (viz šablona v rozměru obrazovky).

E-posterové tabule jsou vybaveny funkcí "ZOOM", takže jakýkoliv detail (obrázek, graf) na e-posteru bude možné při prohlížení zvětšit.

 

Výroba e-posteru

1) V programu MS PowerPoint:

a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby) v “Návrh/Vzhled stránky"

b) vložení textů, grafů a obrázků

c) zaslání přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI ve formátu PPT, PPTX (převod do PDF zajistíme).  

 

2) V jiných programech (např. Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Quark Xpress atd.)
a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby)
b) vložení textů, grafů a obrázků

c) zaslání přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI ve formátu PDF.  
 

Videa

Ke každému e-posteru lze přiložit libovolný počet videí. Videa prosím zasílejte přes úschovnu na  Podporované formáty videí: avi, mp4, wmv, webm

Všechny E-postery musí být odeslány do 31. 8. 2020, aby mohly být prezentovány na sjezdu.

 

KURZY - BYLY ZRUŠENY

Pro přihlášení KURZU využijte prosím formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI

v kolonce Prezentace typu* vyznačte ʘ jiné (kurz apod.):

napište: KURZ - délku trvání kurzu