X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES s mezinárodní účastí, 03.10.2012 - 06.10.2012, Liberec

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie,

zveme Vás tímto na tradiční – a to již X. kongres České pediatrické společnosti, pořádaný za odborné spolupráce s Odbornou společností praktických dětských lékařů, tentokrát do Liberce. Tento kongres je nejvýznamnější pediatrickou akcí pořádanou v ČR v roce 2012.

 

Cílem setkání je představit účastníkům, lékařům i sestrám, novinky v našem oboru, ale hlavně předat poznatky, informace a zkušenosti, které mohou využít ve své běžné praxi. Klíčová témata budou prezentována v hlavním sále v plenárním zasedání bez paralelních sekcí  v první části dopoledního jednání, pak se již program bude dělit na jednotlivé sekce. Kongres  je určen jak pediatrům lůžkových oddělení, nemocničním pediatrům, tak i dětským lékařům primární péče a specialistům z ambulancí pro děti a dorost. Odborníci z různých subspecializací byli požádáni, aby připravili svá sdělení tak, aby z nich mohli těžit i ti, kteří se do hloubky danou problematikou nezabývají. Kongres bude přínosem také pro odborníky, kteří se s dětským lékařstvím setkávají jen okrajově. Pozvanými řečníky nejsou jen kolegové a kolegyně z lékařských fakult, ale také z praxe včetně primární péče. Vyzýváme Vás k hojné účasti, vítána je aktivní účast – sdělení teoretická i praktická i zajímavé kasuistiky – nejen z kliniky, ale i zkušenosti z primární péče!

Velká pozornost bude věnována sdělením ve formě posterů, jejichž obsahová i formální úroveň na posledních pediatrických kongresech významně stoupla. Spolu s tradiční verzí posterů bude k dispozici možnost využití elektronické formy prezentace (e-postery).

Samostatná sekce sester bude samostatně, ale v Babylonu spolu s lékaři.

Abstrakta odborných sdělení v českém a anglickém jazyce budou publikována v supplementu Česko-Slovenské pediatrie. Detailní informace o formální úpravě abstrakt jsou k dispozici na adrese

www.bos-congress.cz/cpk2012 na nové adrese ČPS www.pediatrics.cz a staré adrese www.cpsjep.cz.

V rámci kongresu bude udělena Brdlíkova cena za celoživotní zásluhy v oblasti péče o děti a dorost. Vedle toho bude udělena cena České pediatrické společnosti mladému autorovi do 35 let věku za nejhodnotnější publikaci (či soubor publikací) v časopisech se známým faktorem impaktu, které byly publikovány v letech 2010-2011 a u nichž byl laureát prvním autorem. Laureát musí být členem ČPS již před podáním přihlášky do soutěže. Tato cena je spojena s odměnou 50 000,- Kč a její laureát přednese na kongresu slavnostní přednášku. Přihlášky do soutěže o tuto cenu zasílejte do 31.5.2012 doc. MUDr. Oldřichu Pozlerovi, CSc..

Výstava firem v areálu kongresu Vás seznámí s pokroky ve farmakoterapii, výživě, očkování i s novinkami v oblasti zdravotnické techniky.

Součástí kongresu bude doprovodný program. Bude jistě příležitost nejen prodiskutovat odborné novinky, ale prostě opět se společně setkat. Výhodou je i možnost návštěvy velmi blízkého německého regionu Lužice (Lausitz) s historickými rezervacemi Žitavou (Zittau), Zhořelcem (Görlitz), Ochranov (Herrnhut), Klášterem cisterciaček Marienthal/Ostritz, atd.  

 

Informace o programu, registraci on-line k aktivní i pasivní účasti, přehled plánovaných společenských, doprovodných akcích, ubytování, stravování, platby poplatků, budou vždy aktuálně k dispozici na webo-vých stránkách www.bos-congress.cz/cpk2012. Aktuální detaily budeme uveřejňovat  v Bulletinu ČPS.

 

Zveme tedy Vás všechny do Liberce, primáři a starší kolegové, vezměte s sebou nejen mladší spolupracovníky, ale i dětské sestry!

 

Těšíme se na setkání s Vámi v Liberci

 

MUDr. Martin Zítek                                              MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

primář Dětského oddělení                                      přednosta Dětské kliniky IPVZ  

Krajská nemocnice Liberec a. s.                            Krajská zdravotní a. s.

                                                                           Masarykova nemocnice  v Ústí nad Labem o.z.

 

doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc.                         prof. MUDr. Jan Janda, CSc.

vědecký sekretář ČPS                                           předseda ČPS

Termín konání
03.10.2012 - 06.10.2012
Místo konání
KONGRES LÉKAŘŮ a SEKCE SESTER
Kongresové centrum Babylon
Nitranská 1
Liberec

SEKCE SESTER BYLA PŘESUNUTA DO KONGRESOVÉHO CENTRA BABYLON.
Pořádá
Česká pediatrická společnost ČLS JEP

pod záštitou

Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP
Prezident kongresu
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
Za organizační výbor
MUDr. Martin Zítek
Za programový výbor
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

MUDr. Cabrnochová Hana
MUDr. Roškotová Olga
MUDr. Procházka Bohuslav

Organizační výbor sekce sester
Bc. Marie Lulková, Bc. Petra Plašková
Témata
PROGRAM
Plenární přednášky a přednáška laureáta ceny ČPS za nejlepší publikaci
SYMPOZIA
- Anémie u dětí
- Endokrinologie v ambulanci praktického lékaře
- Chronická a recidivující respirační onemocnění u dětí
- Kam směřuje antibiotická terapie v pediatrii
- Kam směřuje česká pediatrie ?
- Novorozenec s nízkou porodní hmotností v ordinaci praktického lékaře
- Očkování
- Recidivující horečky u dětí
- "Výživa jako lék"
NOVÉ TECHNOLOGIE
- Nové technologie v zobrazovacích metodách
- Nové technologie v pediatrické intenzivní péči
SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM
- Alergologie v dětském věku
- Fakta a mýty o dětské bolesti
- Racionální diagnostika a léčba infekce močových cest
- Léčba diabetické ketoacidózy
- Nové aspekty celiakie
VOLNÁ SDĚLENÍ
POSTEROVÁ SEKCE
Časový harmonogram
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM

KONGRES LÉKAŘŮ:
3.10.2012 (středa)
14.00 - 20.00 Registrace

4.10.2012 (čtvrtek)
07.00 - 18.00 Registrace
08.15 - 08.30 Zahájení
08.30 - 12.00 Odborný program
12.00 - 13.30 Oběd
13.30 - 18.00 Odborný program

5.10.2012 (pátek)
07.30 - 18.00 Registrace
08.30 - 12.00 Odborný program
12.00 - 13.30 Oběd
13.30 - 18.00 Odborný program
od 20.00 Společenský večer

6.10.2012 (sobota)
07:30 - 11:00 Registrace
09.00 - 12.30 Odborný program

SEKCE SESTER:
5.10.2012 (pátek)
07.30 - 17.00 Registrace
09.00 - 12.30 Odborný program
12.30 - 14.00 Oběd
14.00 - 17.00 Odborný program
od 20.00 Společenský večer
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

SESTRY – dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Sympozium je určeno odbornostem:
- Všeobecná sestra
- Porodní asistentka
- Zdravotní laborant
- Nutriční terapeut
- Zdravotnický záchranář
- Farmaceutický asistent
- Zdravotně sociální pracovník