20. PSYCHOSOMATICKÁ KONFERENCE, 20.06.2024 - 22.06.2024, Liberec

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé české psychosomatiky,

Dva roky utekly jako voda a opět tu máme tradiční celostátní psychosomatickou konferenci. Tentokrát dokonce výroční. Letos je to přesně 20 let, kdy se konala první psychosomatická konference v Liberci. Před ní proběhlo deset psychosomatických konferencí na jiných místech. A ta úplně první už v roce 1979, v tehdejší Československé socialistické republice. Ve zcela jiné době, společenské atmosféře a situaci ve zdravotnictví včetně pozice psychosomatiky v medicíně. Někteří odvážní průkopníci tehdejšího rozvoje psychosomatiky v našich končinách už nejsou mezi námi. Jiní stále aktivně působí, předávají své zkušenosti a vychovávají už několikátou další generaci psychosomaticky uvědomělých odborníků. Úsilí vytrvalých kolegů a kolegyň navzdory různým překážkám přineslo ovoce. Co dříve bylo občasným setkáváním zapálených nadšenců, stalo se postupně pravidelnou, každé dva roky se opakující odbornou událostí, která se konala v posledních dvou dekádách nejprve v prostorách liberecké Krajské vědecké knihovny a posléze v kampusu Technické univerzity Liberec (TUL). V obou případech v prostředí architektonických skvostů, jež umocnily interdisciplinární charakter a přátelskou atmosféru setkávání reprezentantů české a slovenské psychosomatické komunity s občasnou zahraniční návštěvou. 

Mottem letošní konference je „Kam kráčíš, česká psychosomatiko?“. Odráží další již probíhající generační výměnu, nabízí možnou reflexi dosavadního vývoje i aktuální situace, vybízí k úvahám o dalším směřování. Možná opět stojíme na pomyslné křižovatce, a tak je na místě rozpoutat mezioborovou debatu o tom, kterým směrem se vydat a o jaké cíle společně usilovat. Máme na co navazovat a zároveň máme před sebou spoustu úkolů. Psychosomatická medicína stále u nás nemá takové postavení jako v některých jiných evropských zemích. Zároveň máme závazek rozvíjet to, co se našim předchůdcům a současným kolegům podařilo. Konference může být skvělým odrazovým můstkem ke zvýšení povědomí o psychosomatice jak mezi odbornou, tak laickou veřejností. Je příležitostí ke sdílení klinických zkušeností, nových poznatků, výsledků výzkumů a také navázání nebo oživení kolegiálně-přátelských vztahů. Doufejme, že stejně jako v předchozích letech se v prostorách TUL setkají v hojném počtu lékařky a lékaři nejrůznějších klinických oborů, fyzioterapeuti a fyzioterapeutky, psycholožky a psychoterapeuti a další odborníci. Prostě všichni, jichž zájmem je léčebná péče o stonající na těle anebo na duši s vnímáním všech bio-psycho-socio-spirituálních souvislostí. A ještě jedna věc. Kromě odborné roviny mají konference včetně té psychosomatické i společenský význam. Existence jakýchkoli společenství, jež se utvářejí kolem sdílených hodnot, cílů a poznání je jistou formou opory a zdrojem naděje změny k lepšímu. To je obzvláště důležité dnes, v časech nejistoty, narušené soudržnosti a nepředvídatelných zvratů. 

Na červnové setkání v Liberci se těší programový výbor konference a výbor Společnosti psychosomatické medicíny ČLS J.E.P.

David Skorunka

Termín konání
20.06.2024 - 22.06.2024
Místo konání
Technická univerzita Liberec
Budova G – FS, FP
Univerzitní náměstí 1410/1
Liberec – Staré město
GPS: 50.7732256N, 15.0761253E
Pořádá
Společnost Psychosomatické Medicíny ČLS JEP
Ve spolupráci
Katedra filozofie FL TUL
BOS org. s. r. o.
Prezidentský pár konference
MUDr. Vladislav Chvála a PhDr. Ludmila Trapková
Programový výbor
Předseda
doc. MUDr. David Skorunka, Ph.D.
Členové
MUDr. Barbora Branna
PhDr. Adéla Holmanová
Organizační výbor
Předsedkyně: MUDr. Michaela Ročňová
Mgr. Danuše Jandourková
Mgr. Aneta Paurová

Témata
Kam kráčíš, česká psychosomatiko?
Časový harmonogram
Harmonogram konference
20.6.2024 (čtvrtek)
09.00 – 18.30 registrace
10.00 – 10.30 zahájení konference, uvítání účastníků
10.30 – 12.00 BLOK 1.
12.00 – 12.30 přestávka
12.30 – 14.00 BLOK 2.
14.00 – 15.00 oběd
15.00 – 16.30 BLOK 3.
16.30 – 17.00 přestávka
17.00 – 18.30 workshopy
20.00 – 24.00 diskusní večer – Pizzerie Maškovka

21.6.2024 (pátek)
08.00 – 18.00 registrace
09.00 – 10.30 BLOK 4.
10.30 – 11.00 přestávka
11.00 – 12.30 BLOK 5.
12.30 – 13.00 společná fotografie
13.00 – 14.30 oběd
14.30 – 16.00 BLOK 6.
16.00 – 16.30 přestávka
16.30 – 18.00 workshopy
18.00 – 18.30 přestávka
18.30 – 19:00 ocenění členů SPM
19.00 – 23.00 společenská večeře – koncert, rautové občerstvení

22.6.2024 (sobota)
08.00 – 13.30 registrace
09.00 – 10.00 shromáždění členů SPM
10.00 – 11.30 BLOK 7.
11.30 – 12.00 přestávka
12.00 – 13.30 BLOK 8.
13.30 – 14.00 zakončení konference

Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.
Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky. S žádostí o zaregistrování do portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní. Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.

Akce bude registrovaná - Asociace klinických psychologů České republiky.
AKP ČR - odborná konference bude ohodnocena kredity v systému celoživotního vzdělávání v souladu se zák. č. 96/2004 Sb. a navazující vyhláškou 321/2008 Sb..
Akce bude registrovaná - Unie fyzioterapeutů České republiky.

Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty a potvrzení o účasti v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci.