18. Beskydský ORL den, 02.11.2012 - 03.11.2012, Ostravice

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

 

dovoluji si Vás pozvat na již 18. ročník Beskydských ORL dní, které pořádá ORL klinika Fakultní nemocnice Ostrava. Tématem našeho setkání je problematika nemocí hltanu a jícnu. Toto téma volíme záměrně proto, že jde o hraniční problematiku týkající se jednak otorinolaryngologie,

ale i gastroenterologie, hraničně pak i pediatrie a dalších odborností. Typickou známkou specialistů (napříč všemi obory) je to, že se zaměřují na svou oblast a jen velmi omezeně jsou schopni podívat se na řešený problém očima jiného specialisty. V oblasti hltanu, hrtanu a jícnu známe celou řadu patologických stavů (refluxní nemoc, globus pharyngeus, Zenkerův divertikl, nádorová onemocnění

a další), které stojí na pomezí více oborů z etiopatogenetických, diagnostických či léčebných důvodů. Ukazuje se například, že etiopatogeneze nádorových i nenádorových onemocnění hltanu a jícnu má celou řadu společných ukazatelů. Skutečnost, že ta či ona klinická jednotka je diagnosticky

a léčebně řešena lékaři jedné specializace, může mít třeba pouze historické důvody.

Součástí našeho setkání proto bude především diskuse se zástupci jednotlivých odborností. Cílem našeho setkání bude výměna zkušeností, diagnostických a léčebných postupů, které se v posledních letech v oblasti nemoci jícnu a hltanu prosazují. Naší snahou je, aby informace byly přínosné jak

pro lékaře pracující v nemocnicích, tak pro ambulantní specialisty.

Součástí setkání budou i společenské aktivity v krásném prostředí centrální části Beskyd, kde budeme navazovat nová přátelství a utužovat stará přátelství v rámci předseminářové zabíjačky

či na společenském večeru. Věřím, že toto setkání bude pro nás všechny velkým přínosem nejen

po stránce odborné, ale i společenské a naplní nás silami do dalších medicínských dnů.

Jménem všech pořadatelů se těším na setkání s Vámi a přeji Vám příjemný pobyt v Ostravici.

 

Za organizační výbor

 

doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

přednosta ORL kliniky, FN Ostrava

Termín konání
02.11.2012 - 03.11.2012
Místo konání
Hotel Sepetná
Ostravice 0956 (místo konání shodné s minulými ročníky)
Pořádá
Česká společnost otorinolaryngologie, chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
ORL klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
Pod záštitou
MUDr. Svatopluka Němečka, MBA – ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě
Odborný garant
doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA – ORL klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
Organizační zajištění
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 531 098
+420 475 207 082
Fax: +420 475 205 169
info@bos-congress.cz

IČO: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.
Časový harmonogram
2. 11. 2012 (pátek)
09.00 - 14.15 hodin Registrace, ubytování, prohlídka výstavy firem
12.00 - 14.00 hodin Předseminářový workshop
14.15 - 19.15 hodin Odborný program
19.15 hodin Závěr odborného programu
od 20.00 hodin Společenský večer

3. 11. 2012 (sobota)
08.00 - 10.00 Snídaně, odjezd
Certifikáty o účasti
Lékaři za tento seminář neobdrří certifikát, potvrzení o účasti ano.

Dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení
s přiznáním kreditních bodů ve výši 4 kreditů.

Seminář je určen odbornostem:
- Všeobecná sestra
- Zdravotní laborant
- Farmaceutický asistent
- Zdravotně sociální pracovník