19. BESKYDSKÝ ORL DEN, 01.11.2013 - 02.11.2013, Ostravice

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,


dovoluji si Vás pozvat na 19. ročník Beskydských ORL dní, které pořádá naše odborná společnost a ORL klinika Fakultní nemocnice Ostrava. Tématem našeho setkání je problematika chrápání. Toto téma volíme záměrně proto, protože se setkáváme s problémy souvisejícími s chrápáním sami ve svých rodinách, ale i v naší běžné praxi v ambulancích i na lůžkových odděleních. Typickou známkou specialistů (napříč všemi obory) je to, že se zaměřují na svou oblast a jen velmi omezeně jsou schopni podívat se na řešený problém očima jiného specialisty. Právě pro poruchy chrápání je charakteristické to, že se jedná, se o typickou mezioborovou problematiku, která se týká jak otorinolaryngologie, tak neurologie, pediatrie, pneumologie a dalších odborností. Ukazuje se proto, že jediný správný přístup při diagnostice potíží, ale i při léčbě poruch chrápání (ať konzervativní nebo chirurgické), je přístup mezioborový.
Součástí našeho setkání proto bude především diskuse se zástupci jednotlivých odborností. Cílem našeho setkání bude výměna zkušeností o chrápání, diagnostických a léčebných postupů, kterým je v posledních letech věnována právem velká pozornost. Naší snahou je, abychom si své znalosti ujasnili, utříbili, naší snahou je, aby informace byly přínosné jak pro lékaře pracující v nemocnicích, tak pro ambulantní specialisty.
Součástí setkání budou i společenské aktivity v krásném prostředí centrální části Beskyd, kde budeme navazovat nová přátelství a utužovat stará přátelství. Věřím, že toto setkání bude pro nás všechny velkým přínosem nejen po stránce odborné, ale i společenské a naplní nás silami do dalších medicínských dnů. Jménem všech pořadatelů se těším na setkání s Vámi a přeji Vám příjemný pobyt v Ostravici.
Za organizační výbor


doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
přednosta ORL kliniky, FN Ostrava

Termín konání
01.11.2013 - 02.11.2013
Místo konání
Hotel Sepetná
Ostravice 0956 (místo konání shodné s minulými ročníky)
Pořádá
Česká společnost otorinolaryngologie, chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Pod záštitou
MUDr. Svatopluka Němečka, MBA - ředitele Fakultní nemocnice Ostrava
ORL kliniky, Fakultní nemocnice Ostrava
Odborný garant
doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA – ORL klinika, Fakultní nemocnice Ostrava, člen České společnosti
otorinolaryngologie, chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Témata
Chrápání
Časový harmonogram
1. 11. 2013 (pátek)
09.00 - 14.15 hodin Registrace, ubytování, prohlídka výstavy firem
12.00 - 14.00 hodin Předseminářový workshop
14.15 - 19.15 hodin Odborný program
19.15 hodin Závěr odborného programu
od 20.00 hodin Společenský večer

2. 11. 2013 (sobota)
08.00 - 10.00 Snídaně, odjezd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16.
Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.

Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení
s přiznáním kreditních bodů ve výši 4 kreditů.

Seminář je určen odbornostem:
- Všeobecná sestra
- Zdravotní laborant
- Farmaceutický asistent
- Zdravotně sociální pracovník