XXXIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, 06.04.2017 - 08.04.2017, Karlovy Vary

 

06.04.2017

14:00 - 19:00

Registrace

 
 
15:00 - 18:00

Workshop pro porodní asistentky

Téma: "Když před začátkem přijde konec"

Garanti:
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., FN a FZV UP Olomouc,
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., FN a LF Ostrava

Sdělení jsou zaměřena hlavně na praktický nácvik komunikace a chování v těchto krizových situacích.

 
1.

Podpora rodičů při perinatální ztrátě

PhDr. Špatenková Naděžda, Ph.D.

 
2.

Možnosti rozloučení se s mrtvým dítětem

Mgr. Jan Chrastina, Ph.D.

 
3.

Pomoc pomáhajícím - zvládání zátěže v porodní asistenci

Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D.

 
 
14:00 - 17:00

Jednání výboru SPMF

 
 
17:00 - 18:00

Setkání výboru SPMF s krajskými perinatology

 

07.04.2017

07:00 - 17:30

Registrace

 
 
08:30 - 10:15

Blok I: Ukazatele péče o plod, matku a dítě v ČR, SR

Koordinátoři: Měchurová A., Velebil P., Dort J., Korbel M.

 
1.

Analýza výsledků perinatální péče v ČR za rok 2016 - 15 min.

Velebil P.

 
2.

Analýza výsledků neonatologické péče v ČR za rok 2016 - 25 min.

Plavka R.

 
3.

Analýza pozdní novorozenecké morbidity - 15 min.

Zoban P.

 
4.

Mateřská mortalita v ČR - 20 min.

Velebil P.

 
5.

Analýza perinatální a mateřské mortality v SR za rok 2015 - 15 min.

Korbel M.

 
6.

Diskuze - 5 min.

 
 
10:15 - 10:40

Přestávka na kávu

 
 
10:40 - 12:00

Blok II: Perinatologie a fetomaternální medicína I

Koordinátoři: Velebil P., Pařízek A., Vlk R., Koucký M.

Předčasný porod I

 
1.

Definice, incidence, perinatální mortalita, morbidita - 10 min.

Velebil P.

 
2.

Etiologie, screening, prevence - 20 min.

Koucký M.

 
3.

Predikce, diagnostika - 20 min.

Šimják P.

 
4.

Tokolýza, kortikoidy - 10 min.

Pařízek A.

 
5.

ATB, neuroprotekce - 10 min.

Měchurová A., Kokrdová Z.

 
6.

Diskuze - 10 min.

 
 
12:00 - 13:00

Přestávka na oběd, prohlídka výstavy posterů

 
 
13:00 - 13:55

Blok III: Perinatologie a fetomaternální medicína II

Koordinátoři: Binder T., Kacerovský M., Šimetka O., Kokrdová Z.

Předčasný porod II

 
1.

PPROM - 15 min.

Kacerovský M.

 
2.

Transfer in utero - 10 min.

Vlk R., Bydžovská I.

 
3.

Časování ukončení těhotenství, způsob vedení porodu - 10 min.

Binder T.

 
4.

Analgezie a anestezie u předčasného porodu - 10 min.

Pařízek A.

 
5.

Diskuze - 10 min.

 
 
13:55 - 14:45

Blok IV: Neonatologie

Koordinátoři: Procházka M., Křepelka P., Dort J., Šimják P.

 
1.

Šedá zóna, nezralý novorozenec - co by měl porodník znát od neonatologa - 10 min.

Lamberská T., Smíšek J.

 
2.

Novorozenecký screening v České republice – současná situace - 10 min.

Mocková A., Dort J.

 
3.

Časná a pozdní morbidita u late preterm novorozenců - 10 min.

Šebková S.

 
4.

Enterovirová adnátní infekce jako příčina srdečního selhání u nezralých dvojčat - 10 min.

Matas M., Dort J., Mocková A., Dortová E., Jehlička P., Černý M.

 
5.

Diskuze - 10 min.

 
 
14:45 - 15:15

Přestávka na kávu

 
 
15:15 - 17:30

Blok V: Perinatologie a fetomaternální medicína III

Koordinátoři: Vlk R., Janků P., Bydžovská I., Gerychová R., Huml K.

Volná sdělení (7min. přednáška + 3 min. diskuze)

 
1.

Firemní sdělení „Advances in the diagnosis of preterm labour“ - 15 min.

(Dynex)

 
2.

Management poruch placentace s využitím intervenční radiologie

Huml K., Pilka R., Kolářová, Hostinská, Olomouc

 
3.

Těžká ITP – kazuistika

Binder T., Biolek J., Procházková D., Vašková A., Farhat F., Ústí nad Labem

 
4.

Pokles počtu císařských řezů v KNL a.s. Liberec - klasifikace dle Robsona

Zemanová D., Bydžovská I., Liberec

 
5.

„Nezdařené“ domácí porody

Vintrová J., Bydžovská I., Liberec

 
6.

Management komplikované arteriovenozní malformace v jizvě po císařském řezu

Maděrka M., Pilka R., Marek R., Köcher M., Kratochvílová T., Hambálek J., Olomouc

 
7.

Chceme rodit více přirozeně? Kde se dá reálně nalézt prostor ke snížení frekvence císařských řezů? Naše zkušenosti.

Fabián M., Dörr A., Hradilíková P., Hyklová P., Palasová H., Šimková L., Opava

 
8.

Embolizace pánevních cév v léčbě postpartálního krvácení ve FNO v letech 2008-2016

Doležálková E., Matlák P., Procházka V., Zímová B., Šimetka O., Ostrava

 
9.

Výskyt přechodné bradykardie plodu v souvislosti se zevním obratem plodu po 36. týdnu gravidity

Hruban L., Janků P., Wágnerová K., Gerychová R., Huser M., Brno

 
10.

Partosure a cervikometrie v predikci předčasného porodu: Analýza souboru rodiček v perinatologickém centru

Janák J., Vojtěch J., Hašlík L., Pock R., Heřman H., Krofta L., Feyereisl J., ÚPMD,Praha

 
11.

Perinatální výsledky předčasných porodů ve vztahu ke způsobu vedení porodu

Gerychová R., Janků P., Dziaková M., Ventruba P., Borek I., Hodická Z., Križan V., Brno

 
12.

Infekční komplikace v souvislosti s porodem císařským řezem

Gregor M., Špaček J., Hradec Králové

 
13.

Význam biochemických markerů preeklampsie v managementu pacientek s gestační hypertenzí

Macková K., Vojtěch J., Breiová A., Rychlíková K., Hašlík L., Heřman H., Krofta L., Feyereisl J., ÚPMD, Praha

 
 
20:00 - 00:00

Společenský večer

 

08.04.2017

08:00 - 10:00

Registrace

 
 
08:30 - 10:00

Blok VI: Perinatologie a fetomaternální medicína IV – volná sdělení

Koordinátoři: Procházka M., Záhumenský J., Korečko V., Hruban L.

 
1.

Opakované podání kortikosteroidů v léčbě bronchopulmonárního sekvestru s rozvojem hydropsu u monochoriálních dvojčat

Pock R., Hašlík L., Vojtěch J., Hanulíková P., Straňák Z., Heřman, H., Krofta L., ÚPMD, Praha

 
2.

HELLP syndrom vyžadující plazmaferézu pro rozvoj multiorgánové dysfunkce s dominující encefalopatií, respirační a renální insuficiencí

Trávníková M., Doležálková E., Gumulec J., Kořístek Z., Janáč M., Pelková J., Šimetka O., Ostrava

 
3.

Transfúzní syndrom monochoriálních dvojčat a jeho kombinace se selektivní fetální růstovou restrikcí: srovnání a výsledky péče

Běhávková K., Macková K., Vojtěch J., Hašlík L., Pock R., Kučerová M., Hympánová L., Heřman H., Krofta L., Feyereisl J., ÚPMD, Praha

 
4.

Těhotenství komplikované pregestačním diabetem

Šimják P., Anderlová K., Krejčí V., Pařízek A., Krejčí H., Rýdlová P., Mráz M., Haluzík M., VFN, Praha

 
5.

Invazivní vyšetření intraamniálního zánětu u pacientek před plánovanou cerkláží

Vojtěch J., Kalivodová D., Dvořák V. Jr., Hašlík L., Pock R., Hanulíková P., Heřman H., Krofta L., Feyereisl J., ÚPMD, Praha

 
6.

Prognostický význam cervikometrie a hladiny IL-6 v plodové vodě při intrauterinních výkonech u monochoriálních dvojčat

Dvořák Jr., Vojtěch J., Hašlík L., Kalivodová D., Pock R., Breiová A., Hanulíková P., Krofta L., Feyereisl J., ÚPMD, Praha

 
7.

Ultrazvukové vyšetření v možnosti predikce outcomu novorozence s izolovanou levostrannou diafragmatickou hernií – výsledky perinatologického centra z let 2003-2015

Hanulíková P., Straňák Z., Krofta L., Vojtěch J., Hašlík L., Feyereisl J., ÚPMD, Praha

 
8.

Ultrazvukové vyšetření žilního systému plodu u těhotných s předčasným odtokem plodové vody

Špaček R., Musilová I., Kacerovský M., Šimetka O., Ostrava, Hradec Králové

 
9.

Vaginální porod po 2 císařských řezech

Záhumenský, J., Bratislava

 
 
10:00 - 10:30

Přestávka na kávu

 
 
10:30 - 12:10

Blok VII: Perinatologie a fetomaternální medicína V

Koordinátoři: Lubušký M., Binder T., Semerádt T., Čepický P.

 
1.

Výkladová zpráva k DP: Intrahepatální těhotenská cholestáza-ICP

Binder T., Pařízek A.

 
2.

Výkladová zpráva k DP: Management těhotenství s rizikem rozvoje hemylytické nemoci plodu a novorozence

Lubušký M.

 
3.

Stanovisko ČGPS k vyšetřování poměru sFlt-1/PlGF

Vlk R., Šimetka O., Lubušký M.

 
4.

Přínos Robsonovy klasifikace k analýze četnosti císařských řezů

Korečko V., Bydžovská I., Doležálková E.

 
5.

Komplikace domácích porodů – sběr dat, dotazník, kazuistiky

Křepelka P.

 
6.

Preexistující kardiomyopatie a těhotenství

Krejčí J.

 
7.

Peripartální kardiomyopatie

Lazárová M.

 
8.

Perinatologická péče v Karlovarském regionu

Semerádt T.

 
9.

Diskuze

 
 
12:10 - 12:30

Závěr konference

Měchurová A.

 
 
12:30 - 14:00

Oběd

_________________________________________________________________

POSTERY

 
1.

Těhotenství u ženy s předčasným ovariálním selháním - kazuistika

Bardoňová Z., Mulačova nemocnice s.r.o., Plzeň

 
2.

Těžký fetální hydrops při infekci Parvovirem B19 a jeho terapie

Crha K., Žižka Z., Koucký M., VFN Praha, Gyn.- por. Klinika

 
3.

Efektivita stanovení objemu FMH a RHD genotypu plodu v managementu prevence RhD aloimunizace

Durdová V., Holusková I., Kratochvílová T., Ľubušký M., Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc, Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc, Transfúzní oddělení FN Olomouc

 
4.

Roztroušená skleróza z pohledu gynekologa - změny v imunitní odpovědi u pacientek s RS v těhotenství, těhotenství v éře nové léčby RS

Hanulíková P., Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

 
5.

Laser v managementu komplikací monochoriálních dvojčat

Hašlík L., Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

 
6.

Management péče o pacientky s předčasným odtokem plodové vody v nízkém týdnu těhotenství

Hostinská E., Jančeková V., Studničková M., Huml K., Pilka. R., Porodnicko-gnyekologická klinika FN Olomouc

 
7.

Těžká imunní trombocytopenická purpura v graviditě

Chrpa J., Gynekologicko-porodnická klinika FZS UJEP a KZ, a. s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 
8.

Novodobá média jako problém v porodní asistenci?

Kameníková M., FN Brno, GPK, porodní sál

 
9.

Život ohrožující krvácení v prvním trimestru těhotenství na základě patologické nidace plodového vejce u pacientky s anamnézou ruptury dělohy

Kolářová Z., Bolehovská P., Dvořák M., Halaška M., Gyn.- por. oddělení Nemocnice Na Bulovce, Praha

 
10.

Prediktivní hodnota IL-6 u intraamniálního zánětu a časné novorozenecké sepse u žen s PPROM

Kozerovský M., A. Mocková 2, V. Korečko1, J. Dort 2, GPK FN Plzeň, 1 GPK FN Plzeň, 2 Neonatologické oddělení FN Plzeň

 
11.

Klinický management těhotenství s rizikem rozvoje HDFN ve FNOL v letech 2002- 2016

Kratochvílová T., Durdová V., Holusková I., Ľubušký M., FNOL, Porodnicko gynekologická klinika Olomouc

 
12.

Creigh cephalopolysyndactyly syndrom

Maděrková Tozzi M., Marková I., Curtisová V., Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc, Ústav lékařské genetiky LF UP a FN Olomouc

 
13.

Enterovirová adnátní infekce jako příčina srdečního selhání u nezralých dvojčat

Matas M., Dort J., Jehlička P., Mocková A., Dortová E., Černý M., Neonatologické oddělení FN Plzeň, Neonatologické odd. FN Plzeň, Dětská klinika FN Plzeň, Neonatologické oddělení FN Motol

 
14.

Polytrauma těhotné

Medvecká J., Frelich M., Městská nemocnice Ostrava

 
15.

Porucha placentace u alternativní rodičky a pokus o konzervativní řešení

Mojhová M., Mikysková I., Sehnal B., Halaška M., GPK Nemocnice Na Bulovce, 1.LF UK, Praha

 
16.

Hemagel - hojení ran

Mužná L., Sosýnová D., SZZ Krnov, privátní gynekolog

 
17.

Porovnanie perinatálnych výsledkov a nepriaznivých pôrodníckych ukazovateľov po ART a po spontánnom otehotnení

Ňachajová M.1, Biringer K.1, Kúdela E.1, Gondová A.1, Zibolen M.2, Maťašová K.2, Višňovský J.1, Danko J.1, 1Gynekologicko- pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Martin, Slovenská republika, 2Neonatologická klinika JLF UK a UNM, Martin, Slovenská republika

 
18.

Atypická lokaliziace placenty percrety komplikované hemoperitoneem ve 34. týdnu gravidity

Rolná M., Matlák P., Doležálková E., Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Ostrava

 
19.

Traumatická ruptuta spony při vaginálním porodu

Sklenářová J., Česká Lípa, gynekologicko-porodnické oddělení

 
20.

Inkarcerace děložní

Sklenářová J., Nemocnice s poliklinikou, Česká Lípa

 
21.

Těhotenství po transplantaci srdce

Slunská P., Hostinská E., Huml K., Pilka R., Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc

 
22.

Teorie a realita v četnosti poranění hráze při provádění vakuumextrakce na GPK FN Plzeň v roce 2015-2016

Stráník P., Korečko V., GPK FN Plzeň, GPK FN Plzeň

 
23.

Porodní asistentka, perinatologické centrum a předčasný porod

Štancelová E., Kameníková M., FN Brno, GPK, porodní sál

 
24.

Listerioza v graviditě, předčasný porod, novorozenec s vrozenou listeriovou pneumonií

Volnerová M., KZ a.s. nemocnice Most