20. BESKYDSKÝ ORL DEN, 07.11.2014 - 08.11.2014, Ostravice

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

 

dovoluji si Vás pozvat na 20. ročník Beskydských ORL dní, které pořádá naše odborná společnost a ORL klinika Fakultní nemocnice Ostrava.

Jedná se o ročník jubilejní, výjimečný tím, že jen málo odborných akcí v ČR má tak dlouhou tradici. Jsme pyšní na to, že si akce během uplynulých let získala vaši přízeň, o které svědčí stále rostoucí zájem o celou akci. Je to nepochybně proto, že se organizátorům podařilo najít model odborné akce, který ideálně spojuje odbornou část na jedné straně se společenskou částí celého večera. To je velmi důležité, zvláště v současné době, kdy cítíme potřebu se neformálně scházet, prohlubovat vzájemné kontakty a vyměňovat si své zkušenosti a názory.

Tématem našeho jubilejního setkání je představit otorinolaryngologii „v kostce“, tedy v celém rozsahu.  Program se proto bude lišit od minulých ročníků, které byly v zásadě monotematické. Tentokráte je naším cílem představit to nejlepší z uplynulých ročníků, ukázat průřez otorinolaryngologií, na kazuistikách poukázat na pokroky, které ORL v uplynulých letech prodělala. I letos se budeme pohybovat na hranicích jednotlivých odborností a specializací. Je totiž zřejmé, že jediný  správný  přístup  při  diagnostice  potíží  ale  i  při  léčbě řady  nemocí  a  stavů  (ať konzervativní  nebo  chirurgické)  je přístup mezioborový.

Cílem organizátorů je, aby prezentovaná odborná sdělení a kazuistiky byly přínosné jak pro lékaře pracující v nemocnicích, tak pro ambulantní specialisty. Naší snahou je, abyste se  ale  také  pobavili  a  zapomněli  na  chvíli  na  tlaky  a  stres, kterým jsme v běžné pracovním procesu vystaveni. Součástí setkání budou i společenské aktivity v krásném prostředí centrální části Beskyd, kde budeme navazovat nová přátelství a utužovat stará přátelství. Věřím, že toto setkání bude pro nás všechny velkým přínosem nejen po stránce odborné, ale i společenské a naplní nás silami do dalších medicínských dnů.  Jménem všech pořadatelů se těším na setkání s Vámi a přeji Vám příjemný pobyt v Ostravici.

 

za organizační výbor

doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

přednosta ORL kliniky, FN Ostrava

Termín konání
07.11.2014 - 08.11.2014
Místo konání
Hotel Sepetná
Ostravice 0956 (místo konání shodné s minulými ročníky)
Pořádá
doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA – ORL klinika, Fakultní nemocnice Ostrava, člen České společnosti
otorinolaryngologie, chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Pod záštitou
doc. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA
pověřeného vedením FN Ostrava
Témata
ORL od A do Z...
Časový harmonogram
7. 11. 2014 (pátek)
09.00 - 14.15 hodin Registrace, ubytování, prohlídka výstavy firem
12.00 - 14.00 hodin Předseminářový workshop
14.15 - 19.15 hodin Odborný program
19.15 hodin Závěr odborného programu
od 20.00 hodin Společenský večer

8. 11. 2014 (sobota)
08.00 - 10.00 Snídaně, odjezd
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.

Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení
s přiznáním kreditních bodů ve výši 4 kreditů.

Seminář je určen odbornostem:
- Všeobecná sestra
- Zdravotní laborant
- Farmaceutický asistent
- Zdravotně sociální pracovník